Pregled-skupovi i nizovi

Br.
Ime elementa
Definicija

Maksimalna brojčanost

(1-jednostruka,
N-višestruka)

Obveza

(O-obvezan,
U-uvjetan)
Primjer

(Ako element metapodataka ima više vrijednosti one su označene rednim brojevima)
1
Naziv izvora Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
[1]
O
Registar geografskih imena
2
Alternativni naziv izvora Kratki naziv, drugi naziv, akronim, kratica ili naziv izvora na drugom jeziku. [0..*] U 1. CroGeoNames
2. CGN
3
Sažetak izvora Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
[1]
O
Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu. Korišteno je UTF8 kodiranje znakova.
4
Vrsta izvora Okvir na koji se odnose metapodaci. 
[1]
O
skup
5
Adresa izvora Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav.  
[0..*]
U
http://rgi.dgu.hr
6
Jedinstvana oznaka izvora Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena.
[1..*]
O
Kod: 0010
Prostor koda: hr:nipp:pp
Verzija: 1.0
7
Koordinatni referentni sustav Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
[1..*]
O
Kod: 004
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0
8
Format podataka Format prijenosa podataka izvora.
[1..*]
O
Format: PDF
Verzija: 1.7
9
Jezik izvora Jezik/jezici korišten(i) unutar izvora.
[0..*]
U

1. hrv
2. srp
3. ita
4. hun
5. ces

10
Kategorija teme Glavna tema(e) skupa podataka.
[1..*]
O
1. geoznanstvene informacije
2. lokacija
11
Ključna riječ: vrijednost Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
[1..*]
O
1. geografska imena
2. toponimi
3. oronimi
4. mareonimi
5. imena gradova
6. imena naselja
12
Ključna riječ: popis Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
[0..1]
U
Ad1. Naslov: GEMET - INSPIRE themes, v.1.0, Datum: 2008-06-01, Vrsta datuma: objavljeno
13
Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[1..*]
O
13,01
14
Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina Najistočnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[1..*]
O
19,45
15
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina Najjužnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[1..*]
O
41,62
16
Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[1..*]
O
46,55
17
Vremenski obuhvat Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
[0..*]
U
2008-05-10  2012-02-01
18
Referentni datum: datum zadnje revizije Referentni datum izvora - revizija.
[0..1]
U
2010-04-09
19
Referentni datum: datum objavljivanja Referentni datum izvora - objavljivanje.
[0..*]
U
2009-07-19
20
Referentni datum: datum stvaranja Referentni datum izvora - stvoren.
[0..1]
U
2008-05-10
21
Ažuriranje: učestalost Učestalost kojom se provode promjene i dodaju podaci u izvor nakon što je inicijalni izvor završen.
[1]
O
neredovito
22
Ažuriranje: bilješka Informacije koje se odnose na specifične zahtjeve održavanja izvora.
[0..*]
U
Imena za popunjavanje Registra geografskih imena se kontinuirano prikupljaju ali ažuriranje se provodi neredovito.
 
23
Podrijetlo Izjava o povijesti obrade i/ili općenitoj kvaliteti skupa prostornih podataka.
[1]
O
Geografska imena prikupljena sa službenih karata i drugih službenih izvornika.
24
Prostorna rezolucija: ekvivalentno mjerilo Prostorna rezolucija, ekvivalentno mjerilo se odnosi na razinu detalja podataka koja se izražava kao nazivnik mjerila tiskane karte sa kojom se vrši usporedba. 
[0..*]
U
25000, 300000
25
Prostorna rezolucija: udaljenost Udaljenost uzorka na zemlji (Ground Sample Distance, GSD). 
[0..*]
U
100
26 Usklađenost: specifikacija Citiranje provedbenih pravila ili drugih specifikacije sa kojima je izvor prostornih podataka usklađen. [1] O Naslov: INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Guidelines v 3.0.1
Datum: 2010-05-03
Vrsta datuma: objavljeno
27
Usklađenost: objašnjenje Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Registar geografskih imena je izrađen u sklopu EuroGeoNames projekta, a koji je izrađen u skladu s INSPIRE zahtjevima. 
28
Usklađenost: razina Indikacija rezultata usklađenosti. 
[1]
O
da
29
Uvjeti pristupa i korištenja Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka.  
[1..*]
O
nema uvjeta
30
Ograničenja javnog pristupa: pristup Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga specijalna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka.  
[0..*]
U
ostala ograničenja
31
Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja Ostala ograničenja i legalni uvjeti pristupa i korištenja izvora ili metapodataka. 
[0..*]
U
bez ograničenja
32
Odgovorna strana Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima).  
[1]
O
Naziv: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatske
Online izvor: https://www.dgu.hr
33
Uloga odgovorne strane Uloga koju ima odgovorna strana.
[1]
O
1. stvaratelj
2. vlasnik
3. distributer
34
Kontaktna točka za metapodatke Organizacija odgovorna za metapodatake.  
[1..*]
O
Ime organizacije: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatske 
35
Datum metapodataka Datum koji navodi kada je zapis metapodataka sačinjen ili ažuriran.
[1]
O
2012-11-21
36
Jezik metapodataka Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci.  
[1]
O
hrv