Pojmovnik

POJAM OBJAŠNJENJE
adresa izvora Poveznica(e) na izvor i/ili poveznica na dodatne informacije o izvoru.
distribucija podataka Stavljanje podataka u promet u njihovom izvornom obliku.
Elektronički izvor informacija To je izvor informacija koji se održava u elektroničkom ili računalnom formatu i može mu se pristupiti, pronaći ga i pozvati kroz elektroničke mreže ili druge elektroničke tehnologije obrade podataka.
element metapodatka Zasebna jedinica metapodataka sukladno EN ISO 19115.
geografski granični okvir Prostorni opseg izvora prostornih podataka.
Geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka To je internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije, pozivanja i ostalim uslugama podataka NIPP-a.
infrastruktura prostornih informacija Podrazumijeva metapodatke, skupove i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; sporazume o dijeljenju, pristupu i uporabi; mehanizme za koordinaciju i nadzor, procese i postupke koji se uspostavljaju, kojima se upravlja ili koji su dostupni u skladu sa Zakonom o NIPP-u.
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Inicijativa pokrenuta s namjerom uspostave infrastrukture prostornih podataka Europske unije, a koja je definirana INSPIRE direktivom.
INSPIRE geoportal Internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije i pozivanja usluga prostornih podataka na razini Europske unije.
interna uporaba Podrazumijeva korištenje samo za potrebe obavljanja poslova za koje je pravna ili fizička osoba registrirana, odnosno tijelo javne vlasti ustrojeno.
Internetska stranica NIPP-a Službena stranica Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.
Interoperabilnost (međudjelovanje) Podrazumijeva mogućnost kombiniranja skupova prostornih podataka i međudjelovanje usluga bez ponavljajuće manualne intervencije, tako da je rezultat dosljedan i da je dobivena dodana vrijednost skupa podataka i usluga.
izvor Informacijski izvor (resurs) koji ima izravnu ili neizravno poveznicu s određenim mjestom ili geografskim područjem.
Izvor prostornih podataka Skup prostornih podataka, niz skupova prostornih podataka ili usluga prostornih podataka.
javno objavljivanje Podatci se smatraju javno objavljenim ako su učinjeni pristupačnim javnosti. Javnost podrazumijeva veći broj osoba koje su izvan uobičajenog užeg kruga osoba usko povezanih rodbinskim ili drugim osobnim vezama, odnosno izvan prostora sjedišta subjekta NIPP-a.
jedinstveni označivač izvora Jedinstvena vrijednost koja označava izvor podataka.
katalog metapodataka Katalog kojega subjekt NIPP-a izrađuje o podatcima iz svoje zakonske, ili drugim odgovarajućim aktom utvrđene, nadležnosti.
klasificirani podatak Klasificirani podatak je onaj koji je nadležno tijelo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje. Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka su: vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno.
ključna riječ Ključna riječ je riječ, usvojena riječ ili fraza koja se koristi za opis teme.
komercijalna uporaba Podrazumijeva stjecanje direktne ili indirektne dobiti temeljem uporabe podataka.
krajnji korisnik Fizička ili pravna osobu koja nije subjekt NIPP-a, a stekla je pravo korištenja podataka koje su predmet Sporazum o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka.
kvaliteta Sveukupnost značajki nekog proizvoda koji imaju utjecaja na njegovu sposobnost zadovoljavanja izraženih ili impliciranih potreba, sukladno EN ISO 19101.
međuoperativnost Mogućnost kombiniranja skupova prostornih podataka i međudjelovanja usluga, bez ponavljajuće manualne intervencije, tako da bi se dobio cjelovit rezultat i poboljšala dodana vrijednost skupova podataka i usluga.
metapodaci Podaci o podacima.
naziv izvora Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
neklasificirani podatak Neklasificirani podatak je podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti, koji se koristi u službene svrhe, kao i podatak koji je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje.
neovlaštena uporaba Svaka uporaba suprotna odredbama Sporazuma o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka.
neslužbeni podatci Podatci nastali obavljanjem redovnih poslova u granicama nadležnosti za koju je pravna ili fizička osoba registrirana, a nisu pregledani i verificiranih od strane nadležnog tijela javne vlasti.
niz skupova prostornih podataka Kolekcija skupova prostornih podataka koji su napravljeni po istoj specifikaciji ili koje imaju slične karakteristike.
niz znakova Polje vrijednosti elemenata metapodataka izraženih kao skup znakova koji se tretiraju kao cjelina.
osobni podatak Svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
podrijetlo Povijest skupa podataka i životni ciklus od prikupljanja i dobivanja do sastavljanja zbirke i izdvajanja u njegov trenutni oblik, sukladno EN ISO 19101.
pravo kombiniranja, preklapanja i spajanja Dopušta uklopiti novi sadržaj na postojeći sadržaj na karti u istom koordinatnom referentnom sustavu.
popis ključnih riječi Ime formalno registriranog popisa ili sličnog mjerodavnog izvora ključnih riječi.
pravo pristupa Podrazumijeva neograničen pregled podataka, odnosno minimum prava koje čini pravo pronalaženja, pregleda i ispisa s vidljivom oznakom da nije za daljnje korištenje (npr. nije javna isprava, vodeni žig i sl.).
prostorni objekt Apstraktan prikaz pojave iz stvarnog svijeta u vezi s određenim položajem ili geografskim područjem.
prostorni podaci Podaci koji su direktno ili indirektno povezani s položajem u prostoru ili geografskim područjem.
prostorna rezolucija – istovjetno mjerilo Prostorna rezolucija se odnosi na razinu detalja skupa podataka, a prostorna rezolucija mjerilo specificira razinu detalja podataka navođenjem nazivnika mjerila karte.
prostorna rezolucija ‐ udaljenost Prostorna rezolucija se odnosi na razinu detalja skupa podataka, a prostorna rezolucija udaljenost specificira razinu detalja podataka navođenjem ogledne rezolucijske udaljenosti.
provedbena pravila Provedbena pravila Europske unije, kao i nacionalna provedbena pravila.
razmjena podataka Podrazumijeva postupak prenošenja podataka s jednog mjesta na drugo između pružatelja i korisnika odnosno subjekata NIPP-a, bilo izravnim pristupom ili na neki drugi način klasične dostave.
referentni datum Referentni vremenski datum za izvor koji se opisuje.
sažetak izvora Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
sigurnosna kopija Pohranjena kopija koja se čuva za slučaj da se original uništi ili izgubi.
skup prostornih podataka Vrsta izvora koja se sastoji od kolekcije individualnih stavaka koje su prikupljene i/ili sastavljene na osnovu postojećih izvora sa specifičnom namjenom kreiranja novih informacija. 
slobodan tekst Polje vrijednosti elemenata metapodataka izraženo na jednom ili više živih jezika.
službena evidencija Evidencija koja je ustanovljena na temelju propisa, odnosno općeg akta pravne osobe koja ima javne ovlasti.
službeni podatci Podatci iz službene evidencije.
sukladnost ‐ specifikacija Stupanj sukladnosti sa specifikacijom proizvoda ili korisničkim zahtjevom naspram kojeg se podatak procjenjuje. Stupanj sukladnosti je navođenje specifikacije proizvoda ili korisničkog zahtjeva naspram kojeg se podatak procjenjuje.
sukladnost ‐ stupanj Stupanj sukladnosti sa specifikacijom proizvoda ili korisničkim zahtjevom naspram kojeg se podatak procjenjuje. Stupanj je naznaka rezultata stupnja sukladnosti.
tijela državne uprave Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.
tijela javne vlasti  Državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.
tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave Tijela područne (regionalne) i lokalne samouprave su upravni odjeli i službe (upravna tijela) ustrojeni za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i poslova državne uprave prenijetih na te jedinice.
treća strana Svaka fizička ili pravna osoba koja nije tijelo javne vlasti.
učestalost ažuriranja Učestalost kojom se obavljaju promjene izvora podataka.
uporaba za znanstveno istraživačke potrebe Podrazumijeva uporabu za znanstvenoobrazovne potrebe, isključivo kao nastavno pomagalo, odnosno za znanstvenoistraživačke radove koji ne mogu biti komercijalni ili komercijalno financirani.
usluge prostornih podataka Djelatnosti koje se putem računalnog programa mogu izvršavati na prostornim podacima koji su sadržani u skupovima prostornih podataka ili na povezanim metapodacima
vremenski obuhvat Vremensko razdoblje sadržaja izvora.
vrsta izvora Vrsta izvora prostornih podataka, koji mogu biti skup, niz skupova ili usluga prostornih podataka.