UML dijagram za informacije o aplikacijskoj schemi

Slika definira primijenjenu aplikacijsku shemu.