UML dijagram za informacije o opisnom katalogu

Slika definira metapodatke o opisnom katalogu (eng. porteayal catalog) korištenom za prikaz podataka.